§ 1 Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy w domenie www.medhoodie.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;

 2. Sprzedawca/ Usługodawca – Medhoodie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nakielskiej 3, 01-106 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, Xiii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000887658, NIP: 5272951947, REGON: 38836593300000;

 3. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Sklepu Internetowego;

 4. Rejestracja – proces zakładania Konta przez Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny;

 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;

 6. Konto – przydzielona Użytkownikowi część Sklepu Internetowego, za pomocą, której może on dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 7. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu internetowego;

 8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 9. Klient Przedsiębiorca Posiadający Uprawnienia Konsumenta (KPPUK)- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 10. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 11. Produkty– towary oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę;

 12. Regulamin – niniejszy regulamin.

 
 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego www.medhoodie.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zakres odpowiedzialności Usługodawcy oraz zasady postępowania reklamacyjnego a także reguluje kwestie związane z prowadzeniem Sklepu Internetowego (zawarcie umowy, dostawy, płatności, reklamacje, zwroty).

 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Internetu. 

 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Sklepu Internetowego.

 4. Użytkownik przed zawarciem umowy jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

 7. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą pod:

  1. adresem siedziby przy ul. Nakielskiej 3, 01-106 w Warszawie,

  2. adresem e-mail: store@medhoodie.pl,

  3. numerem kontaktowym: 797 048 702.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 

 2. dostęp do poczty elektronicznej, 

 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript. 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.

 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, 

 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

 5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu.

 2. Informacje i zdjęcia umieszczone w Sklepie Internetowym mogą być chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

 
 

§ 4 Usługi

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Użytkownik ma dostęp do następujących usług:

  1. dokonywania zakupów za pomocą Sklepu Internetowego (zawarcia umowy sprzedaży na odległość),

  2. założenia Konta pozwalającego na zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,

  3. zapisania się do usługi Newsletter,

 2. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

 3. Usługa dokonywania zakupu dostępna jest zarówno dla osób posiadających Konto jak i bez konieczności zakładania Konta. 

 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego w Sklepie Internetowym. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony od dnia otrzymania przez Użytkownika mailowego potwierdzenia założenia Konta i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. 

 5. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter’a). W tym celu należy podać swoje imię oraz adres poczty elektronicznej. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych w ramach Newsletter’a. Umowa o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieoznaczony od dnia otrzymania przez Użytkownika mailowego potwierdzenia zapisu do Newslettera i zatwierdzenia przez Użytkownika subskrypcji poprzez kliknięcie w link potwierdzający i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji. Klient ma możliwość rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie na przycisk, który znajduje się w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach tej usługi. Szczegółowe informacje na temat usługi Newsletter znajdują się w Regulaminie Usługi Newsletter.

 
 

§ 5 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Produktów objętych zamówieniem i wydać mu je, a Kupujący zobowiązuje się Produkty objęte zamówieniem odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 3. W celu realizacji zakupów należy wypełnić formularz zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktu zarówno w zakresie rodzaju, koloru oraz ilości. Każdy z wybranych Produktów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Produktu oraz metody płatności. Na ostatnim etapie Kupujący jest informowany o łącznej wartości wybranych Produktów oraz kosztów dostawy a także o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Wyrażenie zgody na zapis do usługi Newsletter jest dobrowolne. 

 5. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 

 6. Każde zamówienie złożone przez Kupującego potwierdzone jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez Kupującego informacji mailowej o przyjęciu zamówienia. 

 7. W przypadku, kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.

 8. Od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy za opłacenie zamówienia, Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia i na jego realizację ma od 1 do 3 dni roboczych.  Na realizację zlecenia składa się: przyjęcie zamówienia, skompletowanie zamówienia, pakowanie zamówienia i wydanie do doręczenia. Jeżeli termin ostatniego dnia przypada na dzień wolny od pracy, wówczas termin kończy się z upływem kolejnego dnia roboczego. Po tym terminie Sprzedawca wysyła towar zgodnie z zasadami określonymi w §6 Regulaminu. 

 9. W przypadku produktów oznaczonych dostępnością „na zamówienie” czas dostawy określany jest na stronie Produktu.

 10. Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią realizację zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 8 Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. W takim przypadku Kupujący ma prawo:

 1. żądania zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia albo

 2. odstąpienia od umowy i odzyskanie wpłaconej sumy pieniężnej. W tym przypadku pieniądze zostaną Kupującemu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. wycofania niektórych Produktów ze sprzedaży,

 2. zmiany cen oraz ilości Produktów sklepie internetowym (zmiana cen nie wpływa na zakupy dokonane przed zmianą cen),

 3. wprowadzania nowych Produktów w Sklepie Internetowym,

 4. przeprowadzania akcji promocyjnych na poszczególne Produkty.

 
 

§ 6 Dostawy

 1. Sprzedawca dostarcza Produkty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.  

 2. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący, chyba że łączna wartość zamówienia (bez kosztów dostawy) jest wyższa od kwoty 500,00 zł wówczas koszty dostawy pokrywa Sprzedawca. 

 3. Metody dostawy oferowane przez Sprzedawcę zostały określone w zakładce „Dostawy”, znajdującej się w Sklepie Internetowym. 

 4. Zamówiony przez Kupującego Produkt zostanie dostarczony na wskazany przy dokonywaniu zamówienia przez Kupującego adres lub do wskazanego przez Kupującego punktu odbioru.

 5. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Produktów, Sprzedawca wezwie Kupującego do odbioru Produktów oraz zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej i kosztów ponownej przesyłki. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Sprzedawcę terminu, odstąpi on od umowy oraz zwróci Kupującemu kwotę stanowiącą równowartość ceny zamówionych Produktów pomniejszoną o koszty przesyłki (niezależnie od tego czy wartość zamówienia była wyższa od 500,00 zł) oraz koszty przesyłki zwrotnej nieodebranych Produktów do Sprzedawcy.

 6. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Produktów, jest on zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę tj. kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki. 

 7. Sprzedawca dołączy do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, dowód zakupu obejmujący dostarczane Produkty lub prześle dowód zakupu na adres mailowy kupującego, zgodnie z preferencjami Kupującego.

 8. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT powinien zadeklarować ten fakt w momencie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 
 

§7 Warunki i metody płatności

 1. Ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 2. Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów przesyłki.

 3. Cena podawana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 4. Sprzedawca zapewnia następujące metody płatności:

 1. płatności za pośrednictwem systemu PayU,

 2. BLIK,

 3. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal,

 4. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tytule wpisując numer zamówienia. 

 1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie składania zamówienia, a przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub w przypadku nieudanej płatności w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca wezwie Kupującego do opłacenia zamówienia w wyznaczonym terminie a po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy i anuluje złożone zamówienie. 

 

§8 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową w stosunku do Konsumentów i KPPUK na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego Konsumentem oraz KPUK zostaje wyłączona. 

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.  Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

 4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub KPPUK może żądać jego naprawy lub wymiany.

 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub KPPUK żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub KPPUK żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub KPPUK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub KPPUK o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub KPPUK, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub KPPUK go nabył. 

 7. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 8. Konsument lub KPPUK nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

 9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub KńPPUK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę, 

 2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę, 

 3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę;

 4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej naprawy lub wymiany, 

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub KPPUK.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.

 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub KPPUK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub KPPUK o obniżeniu ceny.

 3. Konsument lub KPPUK nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. 

 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub KPPUK może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta lub KPPUK wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub KPPUK zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub KPPUK niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. 

 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub KPPUK cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub KPPUK, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Reklamacja Produktów może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu bądź na innym wzorze.

 9. Produkt objęty reklamacją należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (np. paragon, faktura, wydruk potwierdzający zamówienie, wydruk z konta bankowego) i odesłać na adres:

Medhoodie sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa. 

Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się, że żądanie Konsumenta uznano za uzasadnione. 

Celem przyśpieszenia procedury reklamacyjnej zaleca się doręczanie Sprzedawcy formularza reklamacji (bądź innego oświadczenia z reklamacją) wraz z Produktem niezgodnym z umową oraz dowodem zakupu. 

Koszty dostawy reklamowanego Produktu oraz koszty naprawionego lub wymienionego Produktu ponosi Sprzedawca. 

 

 

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz KPPUK, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu zwracanego Produktu do Sprzedawcy. 

 2. Termin określony w ust. 1 liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub KPPUK, wskazaną przez niego osobę trzecią lub osobę, której skutecznie doręczono przesyłkę pod adresem Konsumenta lub KPPUK. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument lub KPPUK może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 4. Sprzedawca korzysta z załącznika o treści wzoru formularza odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym Produktem należy wysłać na adres: Medhoodie sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa. 

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi lub KPUUK dokonane przez niego płatności.  

 8. Jeżeli Konsument, wybrał inny sposób dostawy Produktów niż sposób najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca wówczas koszty najtańszej dostawy Produktów do Konsumenta lub KPPUK. 

 9. Konsument lub KPPUK, który odstąpił od umowy zobowiązany jest do odesłania Produktu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu. 

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub KPPUK, chyba, że ten wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta lub KPPUK z żadnym kosztem.

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub KPPUK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub KPPUK. 

 12. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

 
 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Szczegółowe informacje na temat (między innymi) administratora danych osobowych, celu i podstaw przetwarzania danych osobowych, przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych, okresu przechowywania danych osobowych, praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

 

§ 11 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

 1. nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Sklepu Internetowego przez Użytkownika;

 2. awarii sprzętu Użytkownika;

 3. działań lub zaniechań Użytkowników.

 1. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Sklepie Internetowym.

 3. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w tym zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: store@medhoodie.pl

 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.01.2023

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów informatycznych). O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.  Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Sklepie Internetowym. 

 5. Archiwalne wersje regulaminu publikowane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Regulamin”.

 6. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Konsument może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Sprzedawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.

 7. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.

 8. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 

 1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,  

 2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; 

 3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

 2. Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący Konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

Wczytywanie...